Zapraszamy
na dyżur
wakacyjny!

Program podstawowy w ramach czesnego

Warsztaty umiejętności społecznych

Inteligencja emocjonalna – inaczej umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi – pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Wychowując dzieci przedszkolne zgodnie z zasadą i regułami inteligencji emocjonalnej możemy w znacznym stopniu wpłynąć na przyszłe osiągnięcia dzieci w szkole.

Co ważne, w rozwoju dziecka podniesienie poziomu inteligencji emocjonalnej wpływa także na zwiększenie innych zdolności intelektualnych takich jak: inteligencja logiczna czy językowa. Najnowsze badania jednoznacznie stwierdzają, że o sukcesie dziecka w szkole decyduje nie tyle nadzwyczajna umiejętność czytania czy znajomość faktów, ile zbiór cech emocjonalnych i społecznych. Umiejętności emocjonalne takie jak: rozwiązywanie problemów interpersonalnych, wytrwałość, przyjaźń i empatia, to techniki, których można się nauczyć i które w przyszłości mogą wpłynąć na jakość życia każdego dziecka.

W naszym przedszkolu uczymy dziecko rozumieć, co się z nim dzieje, poprawnie nazywać emocje i zachowywać się w sposób społecznie akceptowany. Dziecko, które opanuje te umiejętności ma większe zaufanie do siebie, rośnie jego poczucie własnej wartości, potrafi także rozpoznawać i rozumieć zachowania innych osób i w związku z tym łatwiej nawiązuje różnorodne relacje społeczne, a także lepiej radzi sobie w sytuacjach trudnych.

Inteligencję emocjonalną naszych przedszkolaków rozwijamy poprzez: prace plastyczne np. malowanie uczuć; analizę opowiadań, fragmentów książek, wierszy; psychodramy – odgrywanie scenek do podanych sytuacji; gry i zabawy; inscenizacje; zabawy relaksacyjne; treningi komunikacji werbalnej i niewerbalnej; ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, ćwiczenia twórcze.

Angielski all day & every day

Program języka angielskiego w Pluszowej Akademii realizowany jest w oparciu o immersję językową. Jej założeniem jest „zanurzenie” w językach obcych już od najmłodszych lat. Zasada wykorzystuje możliwości rozwojowe dziecka, które w tym okresie pozwalają chłonąć język obcy jak własny.

Immersja to najbardziej naturalna metoda nauki języka angielskiego. Dzięki obecności nauczyciela anglojęzycznego w naszym przedszkolu, dzieci mają stały kontakt z tym językiem.

Wiek przedszkolny jest idealnym czasem na naukę języka. To w tym okresie, dzięki naturalnym predyspozycjom, dzieci intensywnie rozwijają swoje umiejętności w zakresie języka ojczystego, stopniowo zyskując kontrolę nad wymową, składnią i coraz bogatszy słownictwem. Odpowiednia stymulacja w zakresie nauki drugiego języka jest w tym czasie gwarancją szybkich i trwałych efektów.

Aby podobny poziom umiejętności językowych osiągnąć już po przekroczeniu tzw. okresu krytycznego, uczeń musi poświęcić na świadomą naukę o wiele więcej czasu i energii. Decydując się na immersję językową wyposażamy dziecko w bezcenny kapitał, z którego będzie czerpało przez całe życie.

Dzieci uczone w tym systemie (podobnie jak dzieci w rodzinach dwujęzycznych) od początku przyswajają dwa osobne kody językowe, dzięki czemu nie mieszają języków. z badań nad dwujęzycznością wynika, że po 2-3 latach edukacji metodą immersji dzieci osiągają płynność i pewność siebie w posługiwaniu się drugim językiem.

W każdej grupie odbywają się cykliczne zajęcia z Native speakerem.

Nauka gry na fortepianie - Muzyczne przedszkole (metoda L. Bajkowskiej)

W Pluszowej Akademii, rozwijając wrażliwość artystyczną i zainteresowania naszych przedszkolaków sięgamy po prekursorskie, ale sprawdzone i skuteczne metody. Kształcenie i rozwijanie zdolności muzycznych odbywa się w naszym przedszkola w oparciu o doświadczenia i techniki pracy Lidii Bajkowskiej, wybitnego pedagoda, znanej pianistki, autorki książek dla dzieci i  podręczników metodycznych.

Dzięki zastosowaniu tzw. metody Bajkowskiej każdy absolwent Pluszowej Akademii potrafi grać proste utwory muzyczne z nut.

Istota pracy z dziećmi polega na naturalnym połączaniu notacji muzycznych ze sposobem percepcji najmłodszych. Poprzez bajkę, zabawę, pobudzanie fantazji i wyobraźni dziecko zaczyna rozumieć istotę muzyki, uczy się też podstaw jej komponowania.

Metoda Lidii Bajkowskiej kształci nie tylko umiejętności muzyczne. Pozytywnie wpływa także na rozwój zdolności edukacyjnych dzieci, tj.: uczenia się, logicznego myślenia, rozwiązywania zadań matematycznych, umiejętności czytania, koncentracji, rozumienia treści, nauki języków obcych.

Badania naukowe z obszaru medycy, psychologii i socjologii bezspornie potwierdzają pozytywny wpływ edukacji muzycznej na rozwój inteligencji i zdolności uczenia się przez dzieci.

Rodzicielstwo bliskości

Rodzicielstwo bliskości (Attachment parenting), jest filozofią , która opiera się na zasadach „teorii przywiązania”, mówi ona o tworzeniu więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami i opiekunami.

W naszym przedszkolu relacja Dziecko - nauczyciel/opiekun oparte są na idei Rodzicielstwa bliskość.

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby dzieci dzięki czemu wzmacniamy ich poczucie bezpieczeństwa. Zapewniamy relację opartą na szacunku. Akceptujemy wszystkie emocje dzieci i staramy się w nich uczestniczyć. uczymy jak je wyrażać i nazywać. Pozwalamy dzieciom płakać, złościć się i denerwować.

Budujemy z dziećmi bezpieczny styl przywiązania, który sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu.

Nasze metody pracy nie opierają się na karach i nagrodach, … nie jest to jednak tzw." bezstresowe wychowanie”, a konsekwentne wytyczanie granic.

Nasza kadra uczestniczyła w wielu szkoleniach dotyczących rodzicielstwa bliskości, w tym prowadzonych przez Panią Agnieszkę Stein.

Glottodydaktyka

To innowacyjna metoda przygotowująca już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania, tak aby maksymalnie ją uprościć, skracając zarazem jej czas. Dzięki temu dzieci bez stresu wejdą w przyszłości w świat szkoły i bez problemu stawią czoła wyzwaniom jakie niesie następny etap edukacji.

Twórcą metody jest polski naukowiec językoznawca prof. Bronisław Rocławski z Uniwersytetu Gdańskiego.

Glottodydaktyka to przede wszystkim nauka poprzez zabawę. Zakazy i ograniczenia, nie mają racji bytu w metodzie prof. Rocławskiego. Indywidualne podejście do dziecka w naturalny sposób stymuluje jego rozwój, sama nauka zaś staje się elementem poznawania świata, rozbudzaniem twórczej ciekawości Wedle założeń metody każde dziecko powinno podążać własną ścieżką rozwoju.

Impulsem do pracy nad "glottodydaktyką" był dla prof. Rocławskiego fakt coraz częściej występujących wśród uczniów trudności w czytaniu, pisaniu i rozumieniu odczytywanego tekstu a także ortografią języka polskiego.

Glottodydaktyka wpisuje się również w ogólnie pojętą metodykę, dydaktykę oraz psychologię nauki języków obcych, a także w pedagogikę specjalną, logopedię i inne dziedziny nauki, co świadczy o jej dość szerokim interdyscyplinarnym wykorzystaniu. Metoda ta pozwala inaczej spojrzeć na wychowanie i nauczanie dziecka, na jego rozwój emocjonalny i społeczny.

Zajęcia w naszym przedszkolu koordynowane są przez Panią Beatę Wanowicz, certyfikowanego glottodydaktyka, osobę pracująca tą metoda z Nauczycielami od 2006 roku. Pani Beata współpracuje również z twórcą metody Prof. Bronisławem Rocławskim.

Pedagogika Jespera Juula

Jesper Juul to twórca humanistycznego podejścia wychowawczego bardzo cenionego w kręgu bliskościowych rodziców i pedagogów.

Jego książka Twoje kompetentne dziecko jest jedną z najbardziej cenionych współczesnych pozycji na temat wychowania.

Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej oraz od filozofii wychowawczego permisywizmu. Zbudował nowy model wychowawczy, który prezentuje nowe spojrzenie na dziecko (dzieci są kompetentne) oraz nowy sposób wspierania go w rozwoju i socjalizacji. Podkreśla znaczenie szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dziećmi oraz propaguje dojrzałe przywództwo dorosłych.

Jesper Juul twierdzi, że dzieci wcale nie muszą być grzeczne. Zamiast tego powinny mieć zdrowe poczucie własnej wartości, wierzyć w swoje siły i nawiązywać dobre relacje z innymi. Stopniowo powinny także uczyć się odpowiedzialności za siebie, a w razie potrzeby także za innych.

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz

Kompleksowy rozwój umiejętności psychomotorycznych, wzbogacony o elementy edukacji i terapii, angażujący tzw. uczenie się wielozmysłowe (wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe) oraz funkcje językowe i wykonawcze to charakterystyczne element Metody Dobrego Startu (MDS).

Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. MDS wspiera wszechstronny rozwój dzieci i sprzyja osiągnięciu gotowości szkolnej.

Efektem zajęć jest usprawnianie uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej. Dzięki temu dziecko osiąga prawidłową orientację czasowo-przestrzenną, szybciej uczy się pisać i czytać.

Metoda kształci też zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, a zespołowa forma zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci, które mają trudności w przystosowaniu społecznym.

Dziecięca matematyka (E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińska)

Program Dziecięca matematyka wspomaga rozwój umysłowy dzieci, zwłaszcza w obszarze kształtowania pojęć matematycznych, ale także ćwiczy odporność emocjonalną oraz wspomaga malucha w budowie pozytywnego obrazu samego siebie.

Metoda sprzyja rozwojowi inteligencji operacyjnej dzieci, uodparnia je na sytuacje trudne i buduje logiczne myślenie.

W programie treści kształcenia podzielono na bloki tematyczne. Są to:

 • orientacja przestrzenna,
 • rytmy,
 • kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania,
 • wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia długości,
 • klasyfikacja,
 • układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
 • zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia,
 • mierzenie płynów,
 • intuicja geometryczna,
 • kształtowanie gier przez dzieci,
 • zapisywanie czynności matematycznych.

Dwanaście wymienionych kręgów tematycznych należy realizować w podanej kolejności, uwzględnia ona, bowiem nie tylko stopniowane trudności, ale także prawidłowości rozwoju dziecka.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Ceniona przez doświadczonych pedagogów, nauczycieli i rodziców Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do poszerzania świadomości własnej osoby i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Jej celem jest stymulowanie rozwoju dziecka pod względem fizycznym i osobowościowym. Genialność metody Weroniki Sherborne polega na jej prostocie. System ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi - tzw. baraszkowanie.

Podstawowe założenia metody:

 • Rozwijanie świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.

  Pozwala to dziecku doświadczyć odrębności od otoczenia, daje poczucie posiadania własnego “ja”.

 • Rozwijanie świadomości przestrzeni z innymi ludźmi i działanie w niej.

  Dziecko podczas zajęć poznaje przestrzeń, w której się znajduje. Staje się ona dla niego bardziej przyjazna, a to w efekcie sprawia, że dziecko czuje się bezpieczne, bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę do działania oraz jest bardziej twórcze,

 • Dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

  Metoda ta uczy współdziałania w grupie. Ćwiczenia ruchowe sprawiają dziecku radość, którą może dzielić z innymi uczestnikami, co prowadzi do nawiązania między nimi bliskich kontaktów społecznych. Wytwarza się również więź emocjonalna pomiędzy dzieckiem i jego opiekunem.

Zajęcia z wykorzystaniem metody W. Sherborne umożliwiają zaspakajanie potrzeby bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, a także potrzeb społecznych i poznawczych. Pozwalają na osiągnięcie zamierzonych efektów eliminując strach i obawę. Wspomagają i stymulują rozwój, wyrównując opóźnienia rozwojowe.

Bajkoterapia

Bajki terapeutyczne zostały stworzone specjalnie z myślą o pomocy w rozumieniu i radzeniu sobie z własnymi emocjami. Pomagają rozpoznawać i nazywać stany emocjonalne, umożliwiają dziecku bezpieczną konfrontację z problemem.

Dzieci w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Metoda ta sprzyja pozytywnemu kreowaniu świata i własnej osoby. Doskonale sprawdza się w procesie redukcji lęku, napięcia, nieprzyjemnych emocji, które niekorzystnie wpływają na rozwój dziecka.

Jednocześnie bajkoterapia uczy odpowiedzialności, rozwija empatię, pobudza wyobraźnię, rozwija zdolności językowe, pomagając maluchom w odnalezieniu własnego miejsca w społeczeństwie i najbliższym otoczeniu.

Przy wykorzystaniu bajkoterapii dzieci poznają godne naśladowania wzorce literackie, wzbogacają ogólną wiedzę, co przyczynia się do kształtowania zdolności rozumienia pojęć i zasad moralnych, ułatwiając przy tym proces uczenia się.

Jednym słowem bajka terapeutyczna jest prostą i bardzo skuteczną metodą wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka.

Muzykoterapia

Muzyka zmniejsza stres, łagodzi strach, dodaje energii i poprawia pamięć. Dzieci, którym od najwcześniejszych lat stwarza się okazję do słuchania różnorodnej muzyki, stają się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym.

Celem tych zajęć jest bowiem pogłębienie percepcji muzyki, wzrost świadomości własnych stanów emocjonalnych i wyrażenie ich ruchem, gestem, czy werbalnie. Dzieci uczą się osiągać za pośrednictwem muzyki równowagę pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi.

Poprzez muzykę uczestnicy zajęć kształcą swoje zdolności i zainteresowania, uczą się prostych operacji myślowych; porównywania, analizy, abstrahowania, co w rezultacie daje trwały efekt poznawczy i rozwojowy.

Gimnastyka z elementami korektywy

W myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch” w naszym przedszkolu codziennie odbywają się zajęcia gimnastyczne z elementami korektywy.

Ich program ukierunkowany jest szczególnie na działania profilaktyczne, zapobiegające wadom postawy. Codzienne zajęcia gimnastyczne kształtują nawyk prawidłowej postawy, zapewniając wszechstronny rozwój fizyczny dziecka i wspaniałą, zdrową zabawę.

Zajęcia przyrodnicze

Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo ciekawe otaczającego je świata, ale wiedzą o nim jeszcze niewiele. Dlatego też zajęcia przyrodnicze są często ulubionymi zajęciami przedszkolaków, zwłaszcza wtedy gdy towarzyszą im ciekawe doświadczenia i eksperymenty.

Nasz program zajęć przyrodniczych zakłada nie tylko poznanie pór roku, zwyczajów zwierząt i innych elementów zawartych w podstawie programowej. Został rozszerzony o poznanie podstawowych zagadnień fizycznych i chemicznych np. stanów skupienia, barw i właściwości substancji. Dodatkowy program przyrodniczy będzie realizowany poprzez organizację warsztatów, pozwalających na samodzielne wykonywanie eksperymentów (tworzenie wulkanów, zabawa cieczą nienewtonowską, sadzenie roślin, hodowla kryształów itp).

Mały Naukowiec

Nic tak nie fascynuje dzieci w wieku przedszkolnym jak tajemnice otaczającego ich świata. Pierwsze doświadczenia fizyczno-chemiczne, emocjonujące warsztaty odsłaniające tajniki przyrody to podstawa projektu Mały Naukowiec.

Empiryczny, interaktywny i zabawowy charakter zajęć nadaje im – z punktu widzenia dzieci – magicznego, bajkowego charakteru. Maluchy same doświadczają i eksperymentują z różnymi pomocami edukacyjnymi i nabywają przekonania, że nauka może być ciekawa i interesująca. Celem zajęć jest pobudzenie i aktywizacja naturalnej, dziecięcej ciekawości, rozwijanie zainteresowania naukami ścisłymi, codziennymi zjawiskami przyrodniczymi czy fizycznymi.

Moduł Mały Naukowiec służy rozwojowi dziecięcej wyobraźni, dzięki czemu przedszkolaki odkrywają piękno i złożoności świata, wzbogacają zasób słownictwa o nowe pojęcia. Warsztatowa forma zajęć pomaga podnieść poziom sprawności technicznej i manualnej.

Uczymy dzieci logicznego, kreatywnego myślenia i wyciągania wniosków. To umiejętność szczególnie przydatna podczas nauki w szkole.

Metody aktywizujące i metoda projektów

W naszym przedszkolu podczas codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne metody uznane przez współczesną pedagogikę. Należą do nich, m.in. metody aktywizujące i metoda projektów. Ich zastosowanie podczas zajęć zachęca maluchy do samodzielnego podejmowania działań oraz szukania własnych rozwiązań przy pracy nad danym zagadnieniem.

Nauczyciel jest przewodnikiem w podróży mającej na celu zdobycie wiedzy, nie przekazuje dzieciom gotowych informacji, a jedynie zachęca dzieci do ich zdobywania poprzez obserwację, eksperymentpracę w grupach. Metody te znajdują zastosowanie na przykład podczas zajęć przyrodniczych, w ramach których dzieci (grupowo lub indywidualnie) realizują zadane przez nauczyciela projekty badawcze. Dzięki metodzie projektowej dzieci uczą się zarówno samodzielności, jak i pracy w grupie.

Warsztaty teatralne, drama

Dzięki zajęciom dramowym, dzieci uczą się wyrażania emocji, ćwiczą pamięć i koncentrację. Innym, niemniej ważnym elementem tych zajęć, jest oswojenie się dzieci ze sceną i występami publicznymi. Nauka śmiałości i pewności siebie nie jest łatwa, a są to umiejętności niezbędne w życiu każdego z nas.

Już w szkole dziecko musi umieć wypowiedzieć się na forum klasy i często prezentować publicznie swoje umiejętności, dlatego też jest niezwykle ważne, aby było na to odpowiednio przygotowane. Zajęcia teatralne oddziaływają również pozytywnie na wyobraźnię dzieci, które wcielając się w różne role, mogą poczuć się jak bohaterowie baśni i przeżyć niezapomniane przygody.

Tradycją naszego przedszkola stały się przedstawienia dla rodziców, będące niezwykłym podsumowaniem śródrocznej pracy dzieci.

Akademia kulinarna

Zajęcia kulinarne to nie tylko wspólne gotowanie. w trakcie warsztatów przedszkolaki próbują swoich sił w: krojeniu, wycinaniu, wałkowaniu ciasta, mieszaniu składników, obieraniu owoców, co znacznie usprawnia zdolności manualniepewność siebie. Jest to czas na brudzenie rączek, wąchanie przypraw, testowanie nowych smaków oraz opowiadanie o jedzeniu i sposobach zdrowego odżywiania, tajnikach kuchni polskiej (i nie tylko).

To także okazja do nauki właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek i przede wszystkim bezpieczeństwa w kuchni.

Przyrządzanie posiłków to świetna zabawa, która uczy dziecko kreatywnego myślenia, samodzielności ale i współpracy w grupie oraz organizacji pracy.

Akademia Zdrowia

Mamy pełną świadomość, że nawyki i przyzwyczajenia wykształcone w okresie dzieciństwa mają wpływ na późniejsze życie człowieka, ale też niełatwo je zmienić. Dlatego w programie kształcenia naszego przedszkola istotne miejsce zajmuje moduł Akademia Zdrowia.

Prowadzone w jego ramach zajęcia koncentrują się na zagadnieniu zdrowego żywienia z naciskiem na aspekt ekologiczny oraz aktywność fizyczną. Dziecko uczy się, w jaki sposób dbać o higienę, jak należy się odżywiać, aktywnie spędzać czas na powietrzu – jednym słowem: prowadzić zdrowy tryb życia.

Edukacja zdrowotna to nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne albo szkodliwe dla zdrowia dzieci, lecz również rozwijanie umiejętności, nawyków i wyborów mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia. Tematy poruszane na warsztatach to np. szkodliwość białego cukru, podkreślanie roli wody w diecie dzieci.

Inne atrakcje

 • Wycieczki edukacyjne
 • Koncerty i przedstawienia teatralne
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Spotkania z kulturą innych krajów i narodów
 • Spotkania ze zwierzętami