Zapraszamy
na dyżur
wakacyjny!

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.

Maria Montessori

Pluszowa Akademia

Pluszowa Akademia to przedszkole w Warszawie (na Ursynowie), w którym wszechstronnie stymulujemy rozwój dziecka. Pod okiem troskliwych i kompetentnych nauczycieli maluch w twórczy i radosny sposób odkrywa świat i swoje możliwości. Szczególną uwagę poświęcamy jego indywidualnym potrzebom, potencjałowi i zdolnościom. W Pluszowej Akademii pobudzamy twórczą inwencję dziecka, wzmacniając jego samorealizację w ekspresji językowej, ruchowej i muzycznej. Wiemy, że w procesie edukacji najważniejsza jest motywacja. Naszym celem jest potęgowanie u dzieci naturalnej, pozytywnej chęci do wiedzy, rozwoju i zdobywania nowych informacji. Maluchy przychodzą do Pluszowej Akademii ciekawe świata, a wychodzą z przeświadczeniem, że - jeśli tylko zechcą - mogą dowiedzieć się i nauczyć wszystkiego! Mali absolwenci naszego przedszkola dobrze wiedzą, że mają prawo do własnych zainteresowań, poglądów i fascynacji. Są świadomi, że rozwój i intelektualna podróż to wartości same w sobie. Dzięki temu później bez problemu radzą sobie ze szkolnymi obowiązkami, czy odnajdują w nowym otoczeniu. Oferta Pluszowej Akademii to nowa jakość oparta o szacunek dla dziecka i jego potrzeb, rozwijanie samodzielności malucha i wiary we własne siły. Mamy czas dla wszystkich dzieci i dla każdego dziecka z osobna! Uczymy tak, jak lubią maluchy – angażując wszystkie zmysły, zapewniając jednocześnie atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa. Przemyślany, poparty doświadczeniem ekspertów program edukacyjny gwarantuje dzieciom harmonijny rozwój.

Co nas wyróżnia?

Przyjazne
wnętrza
Bezpieczeństwo
Rozwój inteligencji
wielorakich
Opieka
specjalistów
Wspólne
nocowanie

Przyjazne wnętrza

Pluszowa Akademia jest przedszkolem, które mieści się w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, w bliskiej odległości od stacji metra Imielin. Pod naszym budynkiem rodzice mogą swobodnie zaparkować samochód i odprowadzić dzieci do przedszkola.

Duży nacisk kładziemy na estetykę sal i całego wnętrza, domowy klimat oraz wyposażenie.

W naszym przedszkolu znajdują się przestronne i naturalnie doświetlone sale.

Każda sala wyposażona jest w najwyższej jakości atestowane mebelki, stoliki i krzesełka, dostosowane do wzrostu dzieci, szeroki wachlarz pomocy edukacyjnych oraz atestowanych zabawek.

Ponadto przedszkole posiada:

  • salę do zajęć dodatkowych,
  • łazienki wyposażone w specjalne umywalki i toalety,
  • 2 place zabaw spełniające wszystkie wymogi i normy bezpieczeństwa.

Mała, optymalna liczba dzieci w grupie zapewnia im właściwy rozwój społeczny, możliwość nawiązania bliższych przyjaźni, indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka oraz odpowiednie przygotowanie do szkoły.

Bezpieczeństwo

W Pluszowej Akademii szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo dzieci.

Nasze przedszkole jest zarejestrowane i wpisane do ewidencji Przedszkoli Niepublicznych miasta stołecznego Warszawy. Oznacza to, że spełnia formalne wymogi bezpieczeństwa.

Posiadamy pozytywne opinie Komendanta Straży PożarnejPaństwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne.

Przedszkole jest niedostępne dla osób postronnych, każde wejście do placówki osób z zewnątrz jest kontrolowane przez domofon. Lokal wyposażony jest w monitoring.

Transport podczas wycieczek i zajęć pozaprzedszkolnych obsługiwany jest przez licencjonowaną firmę transportową.

Spacery poza terenem przedszkola odbywają się w kamizelkach odblaskowych i ze specjalnym "wężem".

Rozwój inteligencji wielorakich

Podstawa teoretyczna koncepcji pracy naszego przedszkola oparta jest na teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera, z której wynika kształcenie i wychowanie skoncentrowane na jednostce, jej zdolnościach i zainteresowaniach.

Wg teorii H. Gardnera za podstawę przyjmuje się istnienie u każdego człowieka wielu różnych inteligencji, które w koncepcji przedszkola określamy mianem zdolności.

Gardner uświadamia nam, że każde dziecko posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu i to decyduje, że jest ono niepowtarzalne i wyjątkowe.

Różne inteligencje współpracują ze sobą a najkorzystniejsze jest uaktywnianie kilku obszarów jednocześnie.

W Pluszowej Akademii zakładamy, że w każdym dziecku tkwi geniusz tylko trzeba pozwolić mu się objawić. Nasz program edukacyjny rozwija wszystkie typy inteligencji wyróżnione przez H. Gardnera:

inteligencja językowa

charakterystyczne jest zainteresowanie światem słowa, mówionego i pisanego, umiejętność wypowiadania się i logicznego ujmowania zdarzeń; wrażliwość na rymy, znaczenie słów, dźwięki. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez słowo.

inteligencja matematyczno-logiczna

charakterystyczne jest zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez liczby oraz ciągi zdarzeń.inteligencja ruchową.

inteligencja ruchowa

charakterystyczna jest zdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu oraz sprawne posługiwanie się przedmiotami. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny.

inteligencja wizualno-przestrzenna

charakterystyczna jest zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych oraz wizualizacji. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne.

inteligencja muzyczna

charakterystyczna jest łatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, dostrzeganie i rozumienie struktury utworów muzycznych. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez dźwięki, rytm, melodie i kompozycję.

inteligencja przyrodnicza

charakterystyczna jest duża wrażliwość, zdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawania i kategoryzowania przedmiotów oraz świata fauny i flory. Świat odbierany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie.

inteligencja intrapersonalna

charakterystyczna jest wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą, własnym zachowaniem i postępowaniem, motywacją i emocjami, tworzenie adekwatnego obrazu siebie i poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania. Świat postrzegany jest przez pryzmat własnej osoby.

inteligencja interpersonalna

charakterystyczna jest zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi, rozumienia innych ludzi, współodczuwania oraz umiejętność komunikowania się, negocjowania i wypracowywania kompromisów. Świat postrzegany jest poprzez pryzmat drugiego człowieka.

Opieka specjalistów

Psycholog

Dzieci w naszym przedszkolu są pod stałą opieką psychologa.

Pani psycholog obserwuje dzieci w grupie podczas zajęć i zabawy, ocenia ich rozwój psychoruchowy, rozpoznaje ich potencjalne możliwości oraz indywidualnych potrzeby, pomaga w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych jak i społecznych, wyjaśnia przyczyny trudności w zachowaniu dzieci, doradza wychowawcom i wspiera ich pracę, prowadzi warsztaty dla kadry pedagogicznej oraz służy radą i  pomocą rodzicom.

Rodzice chcący zasięgnąć porady pani psycholog mogą umówić się na indywidualne spotkanie, które jest bezpłatne.

Neurologopeda

Mowa, jest podstawowym narzędziem nawiązywania kontaktów społecznych - daje możliwość komunikowania się z otoczeniem. Dzięki niej, dziecko zdobywa informacje, wyraża własne sądy, upodobania, uczucia i emocje. Zaburzenia mowy w bardzo znacznym stopniu wpływają na relacje z rówieśnikami i dorosłymi, na pojawianie się trudności w nauce czytania i pisania, a tym samym na trudność osiągania w przyszłości sukcesów w szkole.

Neurologopeda realizuje program profilaktyki i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej. Dzieci wymagające terapii mają możliwość korzystania z dodatkowo płatnych zajęć indywidualnych z wyspecjalizowanym neurologopedą na terenie naszego przedszkola.

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna SI to proces neurologiczny, w którym mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje i łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów tak, aby mogły być użyte do celowego działania. Każde dziecko rozwija się i uczy poprzez informacje docierające do ciała za pośrednictwem narządów zmysłów.

Wszystkie układy zmysłowe i mózg funkcjonują we współzależności. Informacje pochodzące z wszystkich narządów zmysłów i wielu ośrodków mózgowych łączą się ze sobą, by reagować właściwie na wymogi otoczenia. Integracja sensoryczna to właśnie proces łączenia informacji odbieranych za pomocą różnych zmysłów. U niektórych osób proces ten jest zakłócony, co powoduje trudności w uczeniu się nowych umiejętności i w zachowaniu.

Zadania terapeuty Integracji Sensorycznej to:

  • wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka w obrębie narządu ruchu,
  • stosowanie ćwiczeń usprawniających  pień mózgu poprzez poszczególne zmysły,
  • opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć SI,
  • konsultowanie indywidualnych przypadków z nauczycielami,
  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów,
  • współpraca z rodzicami.

Diagnoza integracji sensorycznej poprzedzona jest wnikliwym wywiadem z rodzicami obserwacją dziecka podczas zabawy spontanicznej i kierowanej.

Wspólne nocowanie

Raz w miesiącu w poszczególnych grupach organizujemy dla dzieci możliwość wspólnego nocowania. Maluchy zostają na noc w przedszkolu. Mają zapewnioną opiekę nauczycieli i moc atrakcji.

Dzieci mają super zabawę, a Rodzice mają czas dla siebie:)