Zapraszamy na dyżur wakacyjny!

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.

Maria Montessori

Pluszowa Akademia

Pluszowa Akademia to przedszkole, w którym wszechstronnie stymulujemy rozwój dziecka. Pod okiem troskliwych i kompetentnych nauczycieli maluch w twórczy i radosny sposób odkrywa świat i swoje możliwości. Szczególną uwagę poświęcamy jego indywidualnym potrzebom, potencjałowi i zdolnościom. W Pluszowej Akademii pobudzamy twórczą inwencję dziecka, wzmacniając jego samorealizację w ekspresji językowej, ruchowej i muzycznej. Wiemy, że w procesie edukacji najważniejsza jest motywacja. Naszym celem jest potęgowanie u dzieci naturalnej, pozytywnej chęci do wiedzy, rozwoju i zdobywania nowych informacji. Maluchy przychodzą do Pluszowej Akademii ciekawe świata, a wychodzą z przeświadczeniem, że - jeśli tylko zechcą - mogą dowiedzieć się i nauczyć wszystkiego! Mali absolwenci naszego przedszkola dobrze wiedzą, że mają prawo do własnych zainteresowań, poglądów i fascynacji. Są świadomi, że rozwój i intelektualna podróż to wartości same w sobie. Dzięki temu później bez problemu radzą sobie ze szkolnymi obowiązkami, czy odnajdują w nowym otoczeniu. Oferta Pluszowej Akademii to nowa jakość oparta o szacunek dla dziecka i jego potrzeb, rozwijanie samodzielności malucha i wiary we własne siły. Mamy czas dla wszystkich dzieci i dla każdego dziecka z osobna! Uczymy tak, jak lubią maluchy – angażując wszystkie zmysły, zapewniając jednocześnie atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa. Przemyślany, poparty doświadczeniem ekspertów program edukacyjny gwarantuje dzieciom harmonijny rozwój.

Co nas wyróżnia?

Przyjazne
wnętrza
Bezpieczeństwo
Rozwój inteligencji
wielorakich
Opieka
specjalistów
Wspólne
nocowanie

Przyjazne wnętrza

Pluszowa Akademia mieści się w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, w bliskiej odległości od stacji metra Imielin. Pod naszym budynkiem rodzice mogą swobodnie zaparkować samochód i odprowadzić dzieci do przedszkola.

Duży nacisk kładziemy na estetykę sal i całego wnętrza, domowy klimat oraz wyposażenie.

W naszym przedszkolu znajdują się przestronne i naturalnie doświetlone sale.

Każda sala wyposażona jest w najwyższej jakości atestowane mebelki, stoliki i krzesełka, dostosowane do wzrostu dzieci, szeroki wachlarz pomocy edukacyjnych oraz atestowanych zabawek.

Ponadto przedszkole posiada:

  • salę do zajęć dodatkowych,
  • łazienki wyposażone w specjalne umywalki i toalety,
  • 2 place zabaw spełniające wszystkie wymogi i normy bezpieczeństwa.

Mała, optymalna liczba dzieci w grupie zapewnia im właściwy rozwój społeczny, możliwość nawiązania bliższych przyjaźni, indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka oraz odpowiednie przygotowanie do szkoły.

Bezpieczeństwo

W Pluszowej Akademii szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo dzieci.

Nasze przedszkole jest zarejestrowane i wpisane do ewidencji Przedszkoli Niepublicznych miasta stołecznego Warszawy. Oznacza to, że spełnia formalne wymogi bezpieczeństwa.

Posiadamy pozytywne opinie Komendanta Straży PożarnejPaństwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne.

Przedszkole jest niedostępne dla osób postronnych, każde wejście do placówki osób z zewnątrz jest kontrolowane przez domofon. Lokal wyposażony jest w monitoring.

Transport podczas wycieczek i zajęć pozaprzedszkolnych obsługiwany jest przez licencjonowaną firmę transportową.

Spacery poza terenem przedszkola odbywają się w kamizelkach odblaskowych i ze specjalnym "wężem".

Rozwój inteligencji wielorakich

Podstawa teoretyczna koncepcji pracy naszego przedszkola oparta jest na teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera, z której wynika kształcenie i wychowanie skoncentrowane na jednostce, jej zdolnościach i zainteresowaniach.

Wg teorii H. Gardnera za podstawę przyjmuje się istnienie u każdego człowieka wielu różnych inteligencji, które w koncepcji przedszkola określamy mianem zdolności.

Gardner uświadamia nam, że każde dziecko posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu i to decyduje, że jest ono niepowtarzalne i wyjątkowe.

Różne inteligencje współpracują ze sobą a najkorzystniejsze jest uaktywnianie kilku obszarów jednocześnie.

W Pluszowej Akademii zakładamy, że w każdym dziecku tkwi geniusz tylko trzeba pozwolić mu się objawić. Nasz program edukacyjny rozwija wszystkie typy inteligencji wyróżnione przez H. Gardnera:

inteligencja językowa

charakterystyczne jest zainteresowanie światem słowa, mówionego i pisanego, umiejętność wypowiadania się i logicznego ujmowania zdarzeń; wrażliwość na rymy, znaczenie słów, dźwięki. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez słowo.

inteligencja matematyczno-logiczna

charakterystyczne jest zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez liczby oraz ciągi zdarzeń.inteligencja ruchową.

inteligencja ruchowa

charakterystyczna jest zdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu oraz sprawne posługiwanie się przedmiotami. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny.

inteligencja wizualno-przestrzenna

charakterystyczna jest zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych oraz wizualizacji. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne.

inteligencja muzyczna

charakterystyczna jest łatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, dostrzeganie i rozumienie struktury utworów muzycznych. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez dźwięki, rytm, melodie i kompozycję.

inteligencja przyrodnicza

charakterystyczna jest duża wrażliwość, zdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawania i kategoryzowania przedmiotów oraz świata fauny i flory. Świat odbierany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie.

inteligencja intrapersonalna

charakterystyczna jest wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą, własnym zachowaniem i postępowaniem, motywacją i emocjami, tworzenie adekwatnego obrazu siebie i poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania. Świat postrzegany jest przez pryzmat własnej osoby.

inteligencja interpersonalna

charakterystyczna jest zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi, rozumienia innych ludzi, współodczuwania oraz umiejętność komunikowania się, negocjowania i wypracowywania kompromisów. Świat postrzegany jest poprzez pryzmat drugiego człowieka.

Opieka specjalistów

Psycholog

Dzieci w naszym przedszkolu są pod stałą opieką psychologa.

Pani psycholog obserwuje dzieci w grupie podczas zajęć i zabawy, ocenia ich rozwój psychoruchowy, rozpoznaje ich potencjalne możliwości oraz indywidualnych potrzeby, pomaga w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych jak i społecznych, wyjaśnia przyczyny trudności w zachowaniu dzieci, doradza wychowawcom i wspiera ich pracę, prowadzi warsztaty dla kadry pedagogicznej oraz służy radą i  pomocą rodzicom.

Rodzice chcący zasięgnąć porady pani psycholog mogą umówić się na indywidualne spotkanie, które jest bezpłatne.

Neurologopeda

Mowa, jest podstawowym narzędziem nawiązywania kontaktów społecznych - daje możliwość komunikowania się z otoczeniem. Dzięki niej, dziecko zdobywa informacje, wyraża własne sądy, upodobania, uczucia i emocje. Zaburzenia mowy w bardzo znacznym stopniu wpływają na relacje z rówieśnikami i dorosłymi, na pojawianie się trudności w nauce czytania i pisania, a tym samym na trudność osiągania w przyszłości sukcesów w szkole.

Neurologopeda realizuje program profilaktyki i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej. Dzieci wymagające terapii mają możliwość korzystania z dodatkowo płatnych zajęć indywidualnych z wyspecjalizowanym neurologopedą na terenie naszego przedszkola.

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna SI to proces neurologiczny, w którym mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje i łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów tak, aby mogły być użyte do celowego działania. Każde dziecko rozwija się i uczy poprzez informacje docierające do ciała za pośrednictwem narządów zmysłów.

Wszystkie układy zmysłowe i mózg funkcjonują we współzależności. Informacje pochodzące z wszystkich narządów zmysłów i wielu ośrodków mózgowych łączą się ze sobą, by reagować właściwie na wymogi otoczenia. Integracja sensoryczna to właśnie proces łączenia informacji odbieranych za pomocą różnych zmysłów. U niektórych osób proces ten jest zakłócony, co powoduje trudności w uczeniu się nowych umiejętności i w zachowaniu.

Zadania terapeuty Integracji Sensorycznej to:

  • wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka w obrębie narządu ruchu,
  • stosowanie ćwiczeń usprawniających  pień mózgu poprzez poszczególne zmysły,
  • opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć SI,
  • konsultowanie indywidualnych przypadków z nauczycielami,
  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów,
  • współpraca z rodzicami.

Diagnoza integracji sensorycznej poprzedzona jest wnikliwym wywiadem z rodzicami obserwacją dziecka podczas zabawy spontanicznej i kierowanej.

Wspólne nocowanie

Raz w miesiącu w poszczególnych grupach organizujemy dla dzieci możliwość wspólnego nocowania. Maluchy zostają na noc w przedszkolu. Mają zapewnioną opiekę nauczycieli i moc atrakcji.

Dzieci mają super zabawę, a Rodzice mają czas dla siebie:)