• REKRUTACJA TRWA
  • URSYNÓW: 797 266 727
  • BEMOWO: 797 266 727

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.

Maria Montessori

Nasze inspiracje i wartości to przede wszystkim:

Immersja językowa czyli zanurzenie w języku obcym

Immersja to najbardziej naturalna metoda nauki języka angielskiego. Dzięki obecności nauczyciela anglojęzycznego w naszym przedszkolu, dzieci mają stały kontakt z tym językiem.

Wiek przedszkolny jest idealnym czasem na naukę języka. To w tym okresie, dzięki naturalnym predyspozycjom, dzieci intensywnie rozwijają swoje umiejętności w zakresie języka ojczystego, stopniowo zyskując kontrolę nad wymową, składnią i coraz bogatszy słownictwem. Odpowiednia stymulacja w zakresie nauki drugiego języka jest w tym czasie gwarancją szybkich i trwałych efektów.

Aby podobny poziom umiejętności językowych osiągnąć już po przekroczeniu tzw. okresu krytycznego, uczeń musi poświęcić na świadomą naukę o wiele więcej czasu i energii. Decydując się na immersję językową wyposażamy dziecko w bezcenny kapitał, z którego będzie czerpało przez całe życie.

Dzieci uczone w tym systemie (podobnie jak dzieci w rodzinach dwujęzycznych) od początku przyswajają dwa osobne kody językowe, dzięki czemu nie mieszają języków. z badań nad dwujęzycznością wynika, że po 2-3 latach edukacji metodą immersji dzieci osiągają płynność i pewność siebie w posługiwaniu się drugim językiem.

W każdej grupie odbywają się cykliczne zajęcia z Native speakerem.

Rodzicielstwo bliskości (Attachment Parenting)

Rodzicielstwo bliskości (Attachment parenting), jest filozofią , która opiera się na zasadach „teorii przywiązania”, mówi ona o tworzeniu więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami i opiekunami.

W naszym przedszkolu relacja Dziecko - nauczyciel/opiekun oparte są na idei Rodzicielstwa bliskość.

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby dzieci dzięki czemu wzmacniamy ich poczucie bezpieczeństwa. Zapewniamy relację opartą na szacunku. Akceptujemy wszystkie emocje dzieci i staramy się w nich uczestniczyć. uczymy jak je wyrażać i nazywać. Pozwalamy dzieciom płakać, złościć się i denerwować.

Budujemy z dziećmi bezpieczny styl przywiązania, który sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu.

Nasze metody pracy nie opierają się na karach i nagrodach, … nie jest to jednak tzw." bezstresowe wychowanie”, a konsekwentne wytyczanie granic.

Nasza kadra uczestniczyła w wielu szkoleniach dotyczących rodzicielstwa bliskości, w tym prowadzonych przez Panią Agnieszkę Stein.

Porozumienie bez przemocy (NVC - Nonviolent Communication)

Porozumienie bez przemocy jest nazywane również językiem empatii lub językiem serca. Twórcą tej metody jest amerykański psycholog i terapeuta Marshall B. Rosenberg.

Dzięki tej metodzie pielęgnujemy poczucie własnej wartości, uczymy się szacunku do siebie i innych, uczymy się wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania, a także akceptować odpowiedzi, nawet jeśli nie zawsze mamy ochotę ich wysłuchać.

Kiedy jesteśmy świadomi swoich potrzeb, uczuć łatwiej jest się nam komunikować i zaspokajać swoje potrzeby.

Zachęcamy dzieci do samodzielnego rozwiązywania konfliktów.Wychowawca nie jest tu sędzią tylko mediatorem.

Kładziemy duży nacisk na rozwój zdolności komunikowania się, ponieważ uważamy, że jest jedną z najważniejszych umiejętności potrzebnych w życiu.

Chcemy przez to:

  • rozwinąć emocjonalną inteligencję polegającą na kontakcie ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz wyrażaniem ich
  • nauczyć sztuki rozwiązywania konfliktów i powstrzymywania przemocy przy jednoczesnym zwiększeniu wzajemnego zrozumienia i zaufania
  • zwiększyć skuteczność uczenia się
  • stworzyć związki oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu
  • nauczyć słuchać i współodczuwać
  • nauczyć zachowywać godność i troskę nawet po usłyszeniu wrogich czy krytycznych uwag

Pedagogika Jespera Juula

Jesper Juul to twórca humanistycznego podejścia wychowawczego bardzo cenionego w kręgu bliskościowych rodziców i pedagogów.

Jego książka Twoje kompetentne dziecko jest jedną z najbardziej cenionych współczesnych pozycji na temat wychowania.

Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej oraz od filozofii wychowawczego permisywizmu. Zbudował nowy model wychowawczy, który prezentuje nowe spojrzenie na dziecko (dzieci są kompetentne) oraz nowy sposób wspierania go w rozwoju i socjalizacji. Podkreśla znaczenie szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dziećmi oraz propaguje dojrzałe przywództwo dorosłych.

Jesper Juul twierdzi, że dzieci wcale nie muszą być grzeczne. Zamiast tego powinny mieć zdrowe poczucie własnej wartości, wierzyć w swoje siły i nawiązywać dobre relacje z innymi. Stopniowo powinny także uczyć się odpowiedzialności za siebie, a w razie potrzeby także za innych.

Natura i ekologia

Catering w naszej placówce oferuje zdrowe jedzenie

Wykorzystuje produkty z ekologicznych upraw, bez konserwantów i bez cukru.

Przekąski to u nas owoce i warzywa.

Ważna jest dla nas ekologia i dlatego już od najmłodszych lat uczymy dzieci dbać o naszą planetę. Uświadamiamy dzieciom zasady ekologicznego korzystania z energii, segregacji śmieci, oszczędzania wody i korzystania z produktów wielorazowego użytku.

Codzienne wychodzimy na spacery - nie straszny nam deszcz czy mróz.

Elementy Pedagogiki M. Montessori

Maria Montessori swoją pedagogikę zbudowała na gruncie poszanowania potrzeb i natury dziecka. Wychowanie w jej rozumieniu oznacza wspieranie dziecka, które pragnie samodzielnie odkrywać otaczający je świat.

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Rozwija takie cechy jak samodzielność, kreatywność, wiarę w siebie i swoje umiejętności. Jej celem jest wspieranie Dziecka w samodzielnym odkrywaniu otaczającego je świata i umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego.

Program Montessori obejmuje naukę praktycznych umiejętności życiowych, sensorykę (rozwijanie zmysłów), muzykę oraz edukację językową, matematyczną i kulturową.

Wypracowuje postawę posłuszeństwa opartego nie na zewnętrznym przymusie, a na samokontroli oraz szacunek do porządku i do pracy.

Praca w przedszkolu odbywa się w myśl głównej idei koncepcji Marii Montessori : ”Pomóż mi zrobić to samemu”. Zadaniem nauczyciela jest więc wspieranie przedszkolaka, współdziałanie z nim, a także tworzenie wokół niego atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji.

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało

Janusz Korczak