• REKRUTACJA TRWA
  • URSYNÓW: 797 266 727
  • BEMOWO: 797 266 727

Jako przedszkole wpisane na listę placówek edukacyjnych MEN realizujemy podstawę programową przewidzianą dla przedszkoli.

Traktujemy ją jednak jedynie jako punkt wyjścia do dalszych eksploracji różnych dziedzin wiedzy.

Zajęcia w ramach czesnego

Angielski all day & every day

Program języka angielskiego w Pluszowej Akademii realizowany jest w oparciu o immersję językową. Jej założeniem jest „zanurzenie” w językach obcych już od najmłodszych lat. Zasada wykorzystuje możliwości rozwojowe dziecka, które w tym okresie pozwalają chłonąć język obcy jak własny.

Immersja to najbardziej naturalna metoda nauki języka angielskiego. Dzięki obecności nauczyciela anglojęzycznego w naszym przedszkolu, dzieci mają stały kontakt z tym językiem.

Wiek przedszkolny jest idealnym czasem na naukę języka. To w tym okresie, dzięki naturalnym predyspozycjom, dzieci intensywnie rozwijają swoje umiejętności w zakresie języka ojczystego, stopniowo zyskując kontrolę nad wymową, składnią i coraz bogatszy słownictwem. Odpowiednia stymulacja w zakresie nauki drugiego języka jest w tym czasie gwarancją szybkich i trwałych efektów.

Aby podobny poziom umiejętności językowych osiągnąć już po przekroczeniu tzw. okresu krytycznego, uczeń musi poświęcić na świadomą naukę o wiele więcej czasu i energii. Decydując się na immersję językową wyposażamy dziecko w bezcenny kapitał, z którego będzie czerpało przez całe życie.

Dzieci uczone w tym systemie (podobnie jak dzieci w rodzinach dwujęzycznych) od początku przyswajają dwa osobne kody językowe, dzięki czemu nie mieszają języków. z badań nad dwujęzycznością wynika, że po 2-3 latach edukacji metodą immersji dzieci osiągają płynność i pewność siebie w posługiwaniu się drugim językiem.

W każdej grupie odbywają się cykliczne zajęcia z Native speakerem.

Kompetencje społeczne

Inteligencja emocjonalna – inaczej umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi – pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Wychowując dzieci przedszkolne zgodnie z zasadą i regułami inteligencji emocjonalnej możemy w znacznym stopniu wpłynąć na przyszłe osiągnięcia dzieci w szkole.

Co ważne, w rozwoju dziecka podniesienie poziomu inteligencji emocjonalnej wpływa także na zwiększenie innych zdolności intelektualnych takich jak: inteligencja logiczna czy językowa. Najnowsze badania jednoznacznie stwierdzają, że o sukcesie dziecka w szkole decyduje nie tyle nadzwyczajna umiejętność czytania czy znajomość faktów, ile zbiór cech emocjonalnych i społecznych. Umiejętności emocjonalne takie jak: rozwiązywanie problemów interpersonalnych, wytrwałość, przyjaźń i empatia, to techniki, których można się nauczyć i które w przyszłości mogą wpłynąć na jakość życia każdego dziecka.

W naszym przedszkolu uczymy dziecko rozumieć, co się z nim dzieje, poprawnie nazywać emocje i zachowywać się w sposób społecznie akceptowany. Dziecko, które opanuje te umiejętności ma większe zaufanie do siebie, rośnie jego poczucie własnej wartości, potrafi także rozpoznawać i rozumieć zachowania innych osób i w związku z tym łatwiej nawiązuje różnorodne relacje społeczne, a także lepiej radzi sobie w sytuacjach trudnych.

Inteligencję emocjonalną naszych przedszkolaków rozwijamy poprzez: prace plastyczne np. malowanie uczuć; analizę opowiadań, fragmentów książek, wierszy; psychodramy – odgrywanie scenek do podanych sytuacji; gry i zabawy; inscenizacje; zabawy relaksacyjne; treningi komunikacji werbalnej i niewerbalnej; ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, ćwiczenia twórcze.

Nauka gry na fortepianie - Muzyczne przedszkole (metoda L. Bajkowskiej)

W Pluszowej Akademii, rozwijając wrażliwość artystyczną i zainteresowania naszych przedszkolaków sięgamy po prekursorskie, ale sprawdzone i skuteczne metody. Kształcenie i rozwijanie zdolności muzycznych odbywa się w naszym przedszkola w oparciu o doświadczenia i techniki pracy Lidii Bajkowskiej, wybitnego pedagoda, znanej pianistki, autorki książek dla dzieci i  podręczników metodycznych.

Dzięki zastosowaniu tzw. metody Bajkowskiej każdy absolwent Pluszowej Akademii potrafi grać proste utwory muzyczne z nut.

Istota pracy z dziećmi polega na naturalnym połączaniu notacji muzycznych ze sposobem percepcji najmłodszych. Poprzez bajkę, zabawę, pobudzanie fantazji i wyobraźni dziecko zaczyna rozumieć istotę muzyki, uczy się też podstaw jej komponowania.

Metoda Lidii Bajkowskiej kształci nie tylko umiejętności muzyczne. Pozytywnie wpływa także na rozwój zdolności edukacyjnych dzieci, tj.: uczenia się, logicznego myślenia, rozwiązywania zadań matematycznych, umiejętności czytania, koncentracji, rozumienia treści, nauki języków obcych.

Badania naukowe z obszaru medycy, psychologii i socjologii bezspornie potwierdzają pozytywny wpływ edukacji muzycznej na rozwój inteligencji i zdolności uczenia się przez dzieci.

Mały Naukowiec

Nic tak nie fascynuje dzieci w wieku przedszkolnym jak tajemnice otaczającego ich świata. Pierwsze doświadczenia fizyczno-chemiczne, emocjonujące warsztaty odsłaniające tajniki przyrody to podstawa projektu Mały Naukowiec.

Empiryczny, interaktywny i zabawowy charakter zajęć nadaje im – z punktu widzenia dzieci – magicznego, bajkowego charakteru. Maluchy same doświadczają i eksperymentują z różnymi pomocami edukacyjnymi i nabywają przekonania, że nauka może być ciekawa i interesująca. Celem zajęć jest pobudzenie i aktywizacja naturalnej, dziecięcej ciekawości, rozwijanie zainteresowania naukami ścisłymi, codziennymi zjawiskami przyrodniczymi czy fizycznymi.

Moduł Mały Naukowiec służy rozwojowi dziecięcej wyobraźni, dzięki czemu przedszkolaki odkrywają piękno i złożoności świata, wzbogacają zasób słownictwa o nowe pojęcia. Warsztatowa forma zajęć pomaga podnieść poziom sprawności technicznej i manualnej.

Uczymy dzieci logicznego, kreatywnego myślenia i wyciągania wniosków. To umiejętność szczególnie przydatna podczas nauki w szkole.

Glottodydaktyka

To innowacyjna metoda przygotowująca już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania, tak aby maksymalnie ją uprościć, skracając zarazem jej czas. Dzięki temu dzieci bez stresu wejdą w przyszłości w świat szkoły i bez problemu stawią czoła wyzwaniom jakie niesie następny etap edukacji.

Twórcą metody jest polski naukowiec językoznawca prof. Bronisław Rocławski z Uniwersytetu Gdańskiego.

Glottodydaktyka to przede wszystkim nauka poprzez zabawę. Zakazy i ograniczenia, nie mają racji bytu w metodzie prof. Rocławskiego. Indywidualne podejście do dziecka w naturalny sposób stymuluje jego rozwój, sama nauka zaś staje się elementem poznawania świata, rozbudzaniem twórczej ciekawości Wedle założeń metody każde dziecko powinno podążać własną ścieżką rozwoju.

Impulsem do pracy nad "glottodydaktyką" był dla prof. Rocławskiego fakt coraz częściej występujących wśród uczniów trudności w czytaniu, pisaniu i rozumieniu odczytywanego tekstu a także ortografią języka polskiego.

Glottodydaktyka wpisuje się również w ogólnie pojętą metodykę, dydaktykę oraz psychologię nauki języków obcych, a także w pedagogikę specjalną, logopedię i inne dziedziny nauki, co świadczy o jej dość szerokim interdyscyplinarnym wykorzystaniu. Metoda ta pozwala inaczej spojrzeć na wychowanie i nauczanie dziecka, na jego rozwój emocjonalny i społeczny.

Zajęcia w naszym przedszkolu koordynowane są przez Panią Beatę Wanowicz, certyfikowanego glottodydaktyka, osobę pracująca tą metoda z Nauczycielami od 2006 roku. Pani Beata współpracuje również z twórcą metody Prof. Bronisławem Rocławskim.

Zajęcia przyrodnicze

Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo ciekawe otaczającego je świata, ale wiedzą o nim jeszcze niewiele. Dlatego też zajęcia przyrodnicze są często ulubionymi zajęciami przedszkolaków, zwłaszcza wtedy gdy towarzyszą im ciekawe doświadczenia i eksperymenty.

Nasz program zajęć przyrodniczych zakłada nie tylko poznanie pór roku, zwyczajów zwierząt i innych elementów zawartych w podstawie programowej. Został rozszerzony o poznanie podstawowych zagadnień fizycznych i chemicznych np. stanów skupienia, barw i właściwości substancji. Dodatkowy program przyrodniczy będzie realizowany poprzez organizację warsztatów, pozwalających na samodzielne wykonywanie eksperymentów (tworzenie wulkanów, zabawa cieczą nienewtonowską, sadzenie roślin, hodowla kryształów itp).

Akademia kulinarna

Zajęcia kulinarne to nie tylko wspólne gotowanie. w trakcie warsztatów przedszkolaki próbują swoich sił w: krojeniu, wycinaniu, wałkowaniu ciasta, mieszaniu składników, obieraniu owoców, co znacznie usprawnia zdolności manualniepewność siebie. Jest to czas na brudzenie rączek, wąchanie przypraw, testowanie nowych smaków oraz opowiadanie o jedzeniu i sposobach zdrowego odżywiania, tajnikach kuchni polskiej (i nie tylko).

To także okazja do nauki właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek i przede wszystkim bezpieczeństwa w kuchni.

Przyrządzanie posiłków to świetna zabawa, która uczy dziecko kreatywnego myślenia, samodzielności ale i współpracy w grupie oraz organizacji pracy.

Muzykoterapia

Muzyka zmniejsza stres, łagodzi strach, dodaje energii i poprawia pamięć. Dzieci, którym od najwcześniejszych lat stwarza się okazję do słuchania różnorodnej muzyki, stają się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym.

Celem tych zajęć jest bowiem pogłębienie percepcji muzyki, wzrost świadomości własnych stanów emocjonalnych i wyrażenie ich ruchem, gestem, czy werbalnie. Dzieci uczą się osiągać za pośrednictwem muzyki równowagę pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi.

Poprzez muzykę uczestnicy zajęć kształcą swoje zdolności i zainteresowania, uczą się prostych operacji myślowych; porównywania, analizy, abstrahowania, co w rezultacie daje trwały efekt poznawczy i rozwojowy.

Bajkoterapia

Bajki terapeutyczne zostały stworzone specjalnie z myślą o pomocy w rozumieniu i radzeniu sobie z własnymi emocjami. Pomagają rozpoznawać i nazywać stany emocjonalne, umożliwiają dziecku bezpieczną konfrontację z problemem.

Dzieci w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Metoda ta sprzyja pozytywnemu kreowaniu świata i własnej osoby. Doskonale sprawdza się w procesie redukcji lęku, napięcia, nieprzyjemnych emocji, które niekorzystnie wpływają na rozwój dziecka.

Jednocześnie bajkoterapia uczy odpowiedzialności, rozwija empatię, pobudza wyobraźnię, rozwija zdolności językowe, pomagając maluchom w odnalezieniu własnego miejsca w społeczeństwie i najbliższym otoczeniu.

Przy wykorzystaniu bajkoterapii dzieci poznają godne naśladowania wzorce literackie, wzbogacają ogólną wiedzę, co przyczynia się do kształtowania zdolności rozumienia pojęć i zasad moralnych, ułatwiając przy tym proces uczenia się.

Jednym słowem bajka terapeutyczna jest prostą i bardzo skuteczną metodą wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka.

Warsztaty teatralne i drama

Dzięki zajęciom dramowym, dzieci uczą się wyrażania emocji, ćwiczą pamięć i koncentrację. Innym, niemniej ważnym elementem tych zajęć, jest oswojenie się dzieci ze sceną i występami publicznymi. Nauka śmiałości i pewności siebie nie jest łatwa, a są to umiejętności niezbędne w życiu każdego z nas.

Już w szkole dziecko musi umieć wypowiedzieć się na forum klasy i często prezentować publicznie swoje umiejętności, dlatego też jest niezwykle ważne, aby było na to odpowiednio przygotowane. Zajęcia teatralne oddziaływają również pozytywnie na wyobraźnię dzieci, które wcielając się w różne role, mogą poczuć się jak bohaterowie baśni i przeżyć niezapomniane przygody.

Tradycją naszego przedszkola stały się przedstawienia dla rodziców, będące niezwykłym podsumowaniem śródrocznej pracy dzieci.

Metody aktywizujące i metoda projektów

W naszym przedszkolu podczas codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne metody uznane przez współczesną pedagogikę. Należą do nich, m.in. metody aktywizujące i metoda projektów. Ich zastosowanie podczas zajęć zachęca maluchy do samodzielnego podejmowania działań oraz szukania własnych rozwiązań przy pracy nad danym zagadnieniem.

Nauczyciel jest przewodnikiem w podróży mającej na celu zdobycie wiedzy, nie przekazuje dzieciom gotowych informacji, a jedynie zachęca dzieci do ich zdobywania poprzez obserwację, eksperymentpracę w grupach. Metody te znajdują zastosowanie na przykład podczas zajęć przyrodniczych, w ramach których dzieci (grupowo lub indywidualnie) realizują zadane przez nauczyciela projekty badawcze. Dzięki metodzie projektowej dzieci uczą się zarówno samodzielności, jak i pracy w grupie.

Akademia Zdrowia

Mamy pełną świadomość, że nawyki i przyzwyczajenia wykształcone w okresie dzieciństwa mają wpływ na późniejsze życie człowieka, ale też niełatwo je zmienić. Dlatego w programie kształcenia naszego przedszkola istotne miejsce zajmuje moduł Akademia Zdrowia.

Prowadzone w jego ramach zajęcia koncentrują się na zagadnieniu zdrowego żywienia z naciskiem na aspekt ekologiczny oraz aktywność fizyczną. Dziecko uczy się, w jaki sposób dbać o higienę, jak należy się odżywiać, aktywnie spędzać czas na powietrzu – jednym słowem: prowadzić zdrowy tryb życia.

Edukacja zdrowotna to nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne albo szkodliwe dla zdrowia dzieci, lecz również rozwijanie umiejętności, nawyków i wyborów mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia. Tematy poruszane na warsztatach to np. szkodliwość białego cukru, podkreślanie roli wody w diecie dzieci.

Każde dziecko zachęcane jest do rozwijania różnych obszarów swojej osobowości w swoim własnym tempie i w zgodzie ze swoim temperamentem. Każde zatem w dużym stopniu kroczy indywidualnym tokiem nauczania.

Zajęcia wzbogacające program:

  • Przedstawienia teatralne oraz koncerty na miejscu i w teatrach i na scenach warszawskich
  • Wycieczki do muzeów i parków warszawskich
  • Warsztaty artystyczne
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Spotkania ze zwierzętami